Chào mừng bạn đến với hinhdep.com.vn! Để đảm bảo một trải nghiệm an toàn, công bằng và tích cực cho tất cả người dùng, chúng tôi yêu cầu bạn đọc kỹ các điều khoản sử dụng này trước khi tương tác với nền tảng của chúng tôi. Việc sử dụng website của chúng tôi bao gồm việc bạn đồng ý tuân theo những điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây.

1. Điều Khoản Chung

Hinhdep.com.vn cung cấp một nền tảng để người dùng chia sẻ và khám phá hình ảnh nhiếp ảnh. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản này, bao gồm các bản cập nhật hoặc sửa đổi trong tương lai mà chúng tôi có thể thực hiện mà không cần thông báo trước.

2. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Tất cả nội dung trên hinhdep.com.vn, bao gồm hình ảnh, văn bản, biểu tượng, thiết kế và phần mềm, đều thuộc về chúng tôi hoặc được cấp phép cho chúng tôi sử dụng. Bạn không được sao chép, phân phối, hiển thị công khai, thực hiện công khai, hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh từ bất kỳ nội dung nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu bản quyền.

3. Sử Dụng Hợp Lệ

Bạn đồng ý không sử dụng trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào hoặc theo cách nào đó vi phạm các điều khoản này. Bạn không được:

  • Tải lên, đăng, gửi email hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào bất hợp pháp, đe dọa, lạm dụng, phỉ báng, khiêu dâm, xúc phạm, kích động thù địch, phân biệt đối xử hoặc bất cứ điều gì gây hại.
  • Thực hiện hành vi giả mạo hoặc cố tình đưa ra thông tin sai lệch.
  • Tải lên hoặc truyền bất kỳ loại virus hoặc mã độc hại nào nhằm mục đích hoặc có khả năng gây hại cho hoạt động của trang web hoặc thiết bị của người dùng khác.

4. Thay Đổi Dịch Vụ

Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc ngừng cung cấp bất kỳ phần nào của trang web mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trước bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào cho bất kỳ sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp dịch vụ.

5. Giới Hạn Trách Nhiệm

Hinhdep.com.vn và các đại lý của nó sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hậu quả hoặc ví dụ nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất mát dữ liệu hoặc lợi nhuận, dù là do vi phạm hợp đồng, hành vi cẩu thả, hoặc có hoặc không có sự cảnh báo, và bất kể đã được khuyến cáo về khả năng của những thiệt hại đó.

6. Điều Khoản Cuối Cùng

Các điều khoản này được điều chỉnh bởi và phải được hiểu theo luật pháp của quốc gia/tiểu bang mà chúng tôi hoạt động. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến điều khoản sử dụng này sẽ được giải quyết bởi các tòa án có thẩm quyền tại địa phương.

7. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều Khoản Sử Dụng này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web.

Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau khi các thay đổi về Điều Khoản Sử Dụng được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận các thay đổi đó. Xin cảm ơn bạn đã chọn hinhdep.com.vn!